Soal UAS PAS Ilmu Kalam kelas 10 semester 1

Soal UAS PAS Ilmu Kalam kelas 10 semester 1 Lengkap dengan Jawaban
Soal UAS PAS Ilmu Kalam kelas 10 semester 1 Lengkap dengan Jawaban

Soal UAS PAS Ilmu Kalam kelas 10 semester 1 Lengkap dengan Jawaban - Biasanya setiap tahunnya, beberapa soal ada yang sama dengan sebelumnya. Sehingga bisa menjadi sebuah ringkasan belajar ataupun rangkuman soal dalam rangka menghadapi pekan ujian akhir semester satu. Kali ini saya akan bagikan pada kalian semua Soal Latihan UAS PAS Ilmu Kalam MA kelas 10 semester 1.
 
Pada akhir semester ini sekolah-sekolah pastinya bersiap melaksanakan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ulangan Akhir Semester (UAS) disemua jenjang dan tingkatan, termasuk bagi para siswa  MA. Adapun nilai hasil dari ulangan tersebut menjadi salah satu komponen dalam menentukan nilai raport untuk semester genap atau semester 1.
 
Pada tahun ini hampir mayoritas sekolah menggunakan Kurikulum 2013. Oleh karena itu tentu saja Materi soal-soal PAS/UAS mengacu atau menggunakan bahan ajar kurikulum 2013. Mata Pelajaran Ilmu Kalam menjadi mata pelajaran yang akan diujikan pada para siswa. Oleh karena itu, saya ingin membagikan Contoh Soal Ilmu Kalam kelas 10 semester 1. Soal Latihan UAS PAS Ilmu Kalam kelas 10 MA semester 1 ini sebagai bahan latihan untuk kalian mempersiapkan diri dalam mengahadapi PAS/UAS tersebut.
 
Soal Ilmu Kalam kelas 10 semester 1 bisa kalian pelajari langsung pada halaman ini. Saya juga menyiapkan kunci jawabannya sehingga akan lebih memudahkan para siswa atau orang tua dalam memberikan bimbingan belajar pada kalian.
 
Saya berharap setelah mempelajari Soal Latihan UAS PAS Ilmu Kalam MA Kelas 10 Semester 1 ini nilai kalian akan memuaskan dan pada akhirnya prestasi terbaik bisa diraih. Pada Soal Ilmu Kalam ini terdiri dari beberapa kompetensi dasar dari muatan materi mata pelajaran Ilmu Kalam. Agar lebih komprehensip sebaiknya pelajari semua dari Soal UAS PAS Ilmu Kalam MA Kelas 10 Semester 1 di bawah ini.

Soal UAS PAS Ilmu Kalam kelas 10 semester 1 

1. Ilmu kalam adalah ilmu untuk memperkuat akidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional. Definisi ini dikemukakan oleh...
A. Fuad al-Ahwani
B. Ibnu Khaldun
C. Mustafha Abdul Raziq
D. Imam Al-Ghazali
E. Al-Qasimi


2. Ilmu kalam disebut juga dengan Ilmu Tauhid karena tujuannya...
A. Menanamkan keyakinan Islam
B. Menyelesaikan persoalan keyakinan
C. Menjelaskan dasar-dasar keimanan
D. Mempertahankan Aqidah Islam
E. Menetapkan keesaan Allah

3. Berikut adalah nama-nama lain dari ilmu kalam, kecuali...
A. Ilmu Usuluddin
B. Ilmu Tauhid
C. Ilmu Mantiq
D. Teologi Islam
E. Ilmu Aqo’id

4. Sesuatu yang tidak harus diyakini kebenarannya oleh akal disebut...
A. Wajib Aqli
B. Mungkin
C. Jaiz Aqli
D. Mustahil Aqli
E. Tawaqquf

5. Ilmu kalam mendekati Tuhan melalui pendekatan rasional, sedangkan tasawuf mendekati Tuhan melalui...
A. Pemikiran murni
B. Keimanan sejati
C. Olah rasa atau zauq
D. Fitrah
E. Logika
 
6. Berikut ini adalah ruang lingkup pembahasan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna, kecuali…
A. Ghaibat
B. Sam’iyat
C. Ruhaniyat
D. Nubuwat
E. Ilahiyat

7. Pembahasan tentang zat Allah dan sifat – sifat -Nya dalam ilmu kalam termasuk cakupan pembahasan tentang...
A. Ilahiyat     
B. Nubuwat 
C. Ghaibat
D. Ruhaniyat
E. Sam’iyat

8. Dalam ilmu kalam, secara internal dalil memiliki peranan...
A. Menjelaskan prinsip akidah Islam
B. Menguatkan akidah umat Islam
C. Membela akidah Islam
D. Memperkokoh keyakinan umat Islam
E. Menghindarkan umat dari taqlid dalam berakidah

9. Ilmu kalam dan filsafat sama-sama memiliki tujuan yaitu…..
A. Mudah dipahami
B. Menemukan kebenaran
C. Sejalan dengan fitrah
D. Bersumber dari Allah
E. Moderat

10. Akidah adalah sesuatu yang seharusnya hati membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kepercayaan bersih dari kebimbangan dan keragu-raguan. Pernyataan ini merupakan pengertian akidah menurut…..
A. Syekh Mahmud Syaltout
B. Hasbi Ash - Shiddiqie
C. Hasan Al - Banna
D. Abu Bakar Jabir Al - Jazairy
E. Muhammad Abduh

11. Pokok - pokok atau dasar - dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang-orang Islam tanpa keraguan sedikitpun disebut...
A. Akidah
B. Akidah Islam
C. Aqoid
D. Usuluddin
E. Keimanan

12. Secara etimologi, akidah berasal dari kata “Al-‘Aqdu” yang memiliki arti…
A. Ikatan
B. Pertalian
C. Pertautan
D. Kekuatan
E. Keserasian

13. Secara umum, tujuan pemuatan kisah-kisah dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Memegang teguh agama Islam
B. Agar kita berfikir
C. Dijadikan pelajaran
D. Dinikmati oleh pembaca
E. Menguatkan hati orang yang beriman

14. Kata Tauhid berasal dari kata Wahhada-Yuwahhidu-Tauhidan, yang artinya…
A. Mendewakan sesuatu
B. Menjadi satu dengan sesuatu
C. Menjadikan sesuatu satu-satunya
D. Menyufikan sesuatu
E. Menyakini dengan ikhlas

15. Nama Fikih Akbar untuk ilmu tauhid diperkenalkan oleh....
A. Imam malik
B. Imam syafi’i
C. Imam bukhari
D. Imam hanafi
E. Imam ahmad

16. Secara umum, tauhid dibagi menjadi tiga bagian, yaitu….
A. Rububiyah, Uluhiyyah, Mulkiyah        
B. Rububiyah, Uluhiyyah, Ibadiyah
C. Zat, Asma, Sifat
D. Ibadi, Af’ali, Sifati
E. Rububiyyah, Uluhiyyah, Asma Wa Sifat

17. Sebagian ulama ada yang membagi tauhid menjadi empat bagian, yaitu…..
A. Rububiyyah, Uluhiiyah, Mulkiyah, Sifat
B. Rububiyyah, Uluhiyyah, Ibadiyyah, Zat
C. Zat, Asma, Sifat, ibadi
D. Ibadi, Af’ali, Sifati, Asma
E. Zat, Sifati, Af’ali, Ibadi

18. Prinsip tauhid tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam karena tauhid adalah…
A. Cabang ajaran Islam
B.Inti ajaran Islam
C. Keyakinan agama Islam
D. Kunci agama Islam
E. Peranan dalam Islam

19. Mengesakan Allah dalam penyembahan dan peribadatan disebut tauhid….
A. Rububiyah
B. Uluhiyyah
C. Asma wa sifat
D. Mulkiyah
E. Sifatiyah

20. Mengarahkan ibadah kepada selain Allah, merupakan syirik dalam…
A. Rububiyyah 
B. Mulkiyah
C. Asma wa sifat
D. Uluhiyah
E. Sifatiyah

21. Jika seseorang menyakini adanya kekuatan selain Allah yang mengatur alam ini, ia telah berbuat syirik dalam…
A. Rububiyyah
B. Uluhiyyah
C. Asma wa sifat
D. Mulkiyyah
E. Sifatiyah

22. Perbuatan syirik yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam tetapi hanya mengurangi tauhid saja disebut…
A. Syirik jali
B. Syirik kecil 
C. Syirik besar
D. Syirik lahir
E. Syirik khafi

23. Berikut ini adalah beberapa bentuk syirik uluhiyyah yang termasuk syirik besar, kecuali…
A. Syirik dalam Do’a
B. Syirik dalam Niat dan Tujuan
C. Syirik dalam Ketaatan
D. Syirik dalam Kecintaan
E. Syirik dalam Tatayyur

24. Termasuk perbuatan syirik dalam rububiyah adalah menyakini datangnya manfaat dan mudarat dari selain Allah seperti…
A. Memakai kalung
B. Meruqyah
C. Berdo’a kepada selain allah
D. Berdo’a kepada wali
E. Menyimpan jimat

25. Yang termasuk syirik besar dalam hal uluhiyyah adalah…
A. Menyakini adanya pengatur alam selain Allah
B. Menyakini adaya roh - roh yang mengendalikan kehidupan manusia
C. Mempercayai bahwa para peramal bisa menerawang hal-hal ghaib
D. Meminta do’a kepada wali
E. Mengabdi pada jin untuk memperoleh kekuatan supranatural